Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Přítomnost/nepřítomnost J. Kubátové na KAE a mé konzultace do 17. 3. 2013

Vážení studenti, věnujte, prosím, pozornost tremínům mé přítomnosti a nepřítomnosti na KAE a termínům konzultačních hodin do 17. 3. 2013. Přizpůsobte, prosím, řešení svých záležitostí těmto předem oznámeným termínům. Konzultační hodiny: 17. 12. 2012: 10.30 – 12.00 14. 1. 2013: 12.30 – 14.30 21. 1. 2013: 12.30 – 14.30  zrušeno – náhradní termín 18.1. 2013: […]

read more

Reakce na evaluaci výuky za ZS 2012

Milí studenti, na portál jsem vložila reakci na vaše hodnocení výuky KAE. Děkuji všem, kteří nás po LS 12 hodnotili, a doufám, že po ZS 12 vás bude mnohem více! JK

read more

Sdělení pro diplomanty ing. R. Lešingrové, Ph.D.

Všichni studenti, kteří píší (resp. mají psát) bakalářské a magisterské práce pod vedením ing. R. Lešingrové, Ph.D. , jsou rozhodnutím VK dnešním dnem převedeni pod vedení ing. Lucie S. Závodné. Studenti se s ing. Závodnou neprodleně zkontaktují a dohodnou na dalším postupu práce. J. Kubátová  

read more

Sdělení studentům oboru OFHP – NMgr.

Milí studenti, po dalším kole diskusí s Mgr. Koníčkovou bylo rozhodnuto, že kurzy KAE/CPP2 a KAE/CPP3 Cyklus přednášek odborníků z praxe 2, 3 KAE/PCVS1 a KAE/PCVS2 Soft Skills – přednáškový cyklus odborníků 1, 2 KAE/PCVV1 a KAE/PCVV2 Přednáškový cyklus odborníků ve vědě 1, 2 KAE/DW1 a KAE/DW2 Diskuzní workshop s odborníky z praxe 1, 2 je […]

read more

Kontrola zadaných atestací ve STAGu

Vážení studenti, kontrolujte si, prosím, zda máte ve STAGu zadané všechny atestace, které jste získali. Bohužel bylo zjištěno, že dochází k technickým problémům při ukládání záznamů. Pokud vám atestace ve STAGu chybí, odešlete scan (popř. fotografii) svého jasně identifikovatelného zápisu atestacve ve STAGu (to znamená, že stránka indexu musí být nadepsána vašim jménem) paní Haně […]

read more

Sdělení studentům, kteří přistupují k obhajobám a ústním SZZk

Vážení studenti, na základě dnešního celouniverzitního doporučení pana prorektora pro studium doc. Mgr. MgA. Víta Zouhara, Ph.D.  vás prosím, abyste upustili od případné přípravy a podávání pohoštění zkušebním komisím. Toto doporučení dle pana prorektora směřuje k tomu, aby ze strany studentů nemohla být zpochybněna objektivita zkoušejících. Děkuji Jaroslava Kubátová  

read more

Sdělení absolventským ročníkům AES

Vážení studenti, rozhodnutím vedení FF platí pro všechny absolventské ročníky dvouoborových studií termín uzavření studia (kontrola splnění  studijních povinností) 18.5.2012. KAE tento termín vyhlásila již na začátku a.r. 2011/2012. V souvislosti se zavedním nového SZŘ se však vyskytly problémy u těch kombinací, kde druhý obor měl termín uzavření studia 4.5. 2012. Nově tedy stačí splnit […]

read more

Další opakování na téma e-mailové adresy v úředním styku

Milí studenti, zejména nižších ročníků, s houstnoucí e-mailovou korespondencí s vámi jsem naznala, že je nutné si připomenout mé staré poučení o e-mailových adresách v úředním styku.  Toto poučení najdete ZDE Těším se na další korespondenci z adres hodných vysokoškoláků! JK

read more

Používání univerzitních e-mailů

Z pověření děkana FF upozorňuji studenty na jejich povinnost používat oficiální univerzitní e-maily. Zejména ve zkouškovém období jim na ně mohou být zasílány důležité informace! JK

read more

Změna termínů odevzdání BP/MDP v a.r. 2010/11 – o jeden den

Na základě jednání se studijním oddělením byla provedena změna termínů odevzdávání BP/DP psaných pod garancí KAE, a to ze 7.1.2011 na 6.1.2011 z 29.4.2011 na 28.4.2011 termín 15.8. zůstavá v platnosti, upřesněno je, že práce lze odevzdat pouze a právě v tento den Na webu KAE je již vyvěšen aktualizovaný harmonogram. JK

read more

Komunikace KAE – studenti

Ráda bych upozornila, že oficiální a platné informace pro studenty jsou zveřejňovány pouze zde na blogu KAE a ty trvalejšího charakteru jsou  na webu KAE. Komunikaci přes Facebook nelze bohužel brát vážně – srov. sdělení o výuce – nevýuce prof. Geršlové. Very funny! Záleží na tom, co na katedře chceme – mít pružné nástroje komunikace? […]

read more

Kompenzace kreditů v návaznosti na změny v organizaci studia v a.r. 10-11

Milí studenti, na celofakultně platný pokyn paní proděkanky Veselovské vytváříme na KAE předmět KAE/EMA Ekonomické metody – aplikace za 10 kreditů. Tento předmět je kompenzační disciplínou pro studenty, kterým se v průběhu studijního bloku (ne na začátku!) zvýšila kreditní zátěž o 10 kreditů v důsledku změn  v organizaci studia. Předmět si budou moci zapsat studenti […]

read more

Uznávání předmětů z jiných českých škol a fakult, popř. i z FF UP

Milí studenti, jelikož se množí dotazy na možnosti uznávání kreditů – předmětů z jiných vysokých škol či fakult, upozorňuji na platnost metodického pokynu děkana FF  Uznávání kurzů a započítávání kreditů na FF UP Olomouc, který je na webu FF a dostanete se k němu i TUDY Pokyn si pečlivě prostudujte než mi předložíte žádost o […]

read more

Setkání s prvním ročníkem oboru Aplikovaná ekonomická studia, Bc.

Vážení studenti prvního ročníku oboru Aplikovaná ekonomická studia (dvouoborové Bc. studium), v úvodu vaší první přednášky z Matematiky v pondělí 20.9.2010 ve 13.15 v učebně 127 proběhne krátké setkání se vedením KAE. Bude vám sděleno několik důležitých informací a budete mít možnost položit dotazy související s vaším studiem. JK

read more

Oboustranná kontrola záznamů ve STAGU

Vážené studentky a studenti, jelikož STAG je společný přítel i nepřítel studentů a vyučujících, vyzývám vás opakovaně a naléhavě, abyste prováděli kontrolu záznamů získaných atestací ve STAGu. Přes veškerou snahu se občas některý záznam nezdaří. Po 10. září nebude možno atestace za rok 2009/2010 do STAGu  zapisovat , což by pro vás znamenalo nesplnění předmětu! […]

read more

Heli Wang Readings – četba pro studenty kurzu KAE/LKI v ZS 2010

Vážení studenti, zde (složka Heli Wang) jsou k dispozici články, které musíte nastudovat do kurzu KAE/LKI  paní Wang. Před zahájením kurzu se rámcově seznamte s obsahy všech textů. Na každý seminář pak budete muset znát podrobněji text, jehož název začíná pořadovým číslem příslušného semináře. Na pondělí 20.9. se tedy podrobněji seznamte s texty, jejichž název […]

read more

Gratulace!!!

KAE blahopřeje studentce Lence Buchcárové, která zvítězila v soutěži Podnikavá hlava ve speciální kategorii Podnikatel v sukních s projektem  Škola kolečkového bruslení – LENE.

read more

Předměty B a C na KAE

V reakci na dotazy studentů znovu opakuji: Obor AES má přesně vymezené předměty, které jsou B, a jako C si vybírá libovolný předmět z celouniverzitní nabídky, ideálně oborově příbuzný (tedy z KAE, ale není to nutné). Filologickým oborům (to jsou všechny, co nejsou AES) se jako B uzná libovolný volitelný předmět KAE, i když se […]

read more

E-mailová korespondence v úředním styku

Vážené studentky a studenti KAE, v mnoha našich kurzech slyšíte různá doporučení k úspěšné sebeprezentaci. Přesto se na základě stále častější děsivé zkušenosti s e-mailovou korespondencí s vámi nemohu udržet a důsledně vám doporučit, abyste se zamysleli nad vašimi e-mailovými adresami a údaji, které se zobrazují v kolonce typu Od. Když žádáte o zaměstnání elektronickou […]

read more

Stanovisko vedoucí KAE k odepisování disciplín

Vážení studenti, zjistila jsem, že někteří z vás nedodrželi předepsaný postup při podávání žádosti o odepsání disciplín KAE a místo aby žádali o vyjádření (a razítko) vedoucí KAE, požádali o podpis vyučujícího dané disciplíny. Žádost byla následně doručena na studijní oddělení. Moje stanovisko k odepisování disciplín již bylo publikováno – k odepsání musí být závažný […]

read more