Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zápisy závěrečných bakalářských prací (BP) a magisterských diplomových prací (MDP) psaných pod garancí KAE – zápis druhých ročníků Bc. stupně studia a prvních ročníků NMgr. studia v r. 2018/2019

Zápisy závěrečných prací se týkají POUZE studentů druhého ročníku bakalářského studia a prvního ročníku navazujícího magisterského studia!

Zápis na závěrečné práce vedené KAE bude spuštěn elektronicky 27. 10. 2018 na adrese https://servisff.upol.cz/diplomky

Agenda závěrečných prací se řídí platnými normami, především SZŘ UP, navazující směrnicí děkana FF, pokynem vedoucího KAE č. 01/2007/2017 ke Státním závěrečným zkouškám na KAE, harmonogramem a. r. 2018/2019 pro FF UP a jeho upřesněním pro KAE.

Vypsané kapacity prací odpovídají výše uvedeným předpisům.

Student se v systému nejprve zapisuje ke svému oboru, pak k vybranému vedoucímu. Zdaří-li se mu zápis k oboru, ale pak si nevybere mezi disponibilními vedoucími, musí se z oboru odepsat!

KAE si vyhrazuje právo nesprávně zapsané studenty ze systému vymazat (v takovém případě dostanou informaci na upol email).

Diplomanti, akceptovaní dle bodu I.3 pokynu VK č. 01/2007/2017 se do systému nezapisují! (To jsou ti, kterým bylo vedením KAE do 15. 10. výslovně schváleno zařazení ke konkrétnímu vedoucímu práce.)

Diplomanti se po úspěšném zápisu na dalším postupu budou domlouvat s vedoucími prací. Obory prací odpovídají odbornosti vedoucích. Student je povinen znát předpisy a termíny související s diplomovými pracemi. Role vedoucího spočívá v odborném vedení práce.

Tento interní zápis NENAHRAZUJE povinnost studenta vložit zadání závěrečné práce do IS STAG!

Post Tagged with

Comments are closed.