Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Upozornění diplomantům KAE

Vážení diplomanti KAE,

motivována jistými překvapivými studentskými aktivitami upozorňuji, že SZZk včetně obhajob a oponentur závěrečných prací jsou upraveny pokynem VK, který je trvale vyvěšen na http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/katedry/katedra-aplikovane-ekonomie/studium-a-vyuka/pokyny-vedouci-katedry/

Prosím, vyvarujte se jakéhokoliv neuváženého jednání, které je v rozporu z tímto pokynem.

Jaroslava Kubátová

Comments are closed.