Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zápisy bakalářských prací (BP) a magisterských diplomových prací (MDP) v r. 2014/2015

Zápisy bakalářských prací (BP) a magisterských diplomových prací (MDP) psaných pod garancí KAE – zápis druhých ročníků Bc. stupně studia a prvních ročníku Mgr. navazujícího studia v r. 2014/2015.

Zápisy závěrečných prací se týkají POUZE studentů druhého ročníku bakalářského studia a prvního ročníku magisterského studia!

Zápis na diplomové práce vedené KAE bude spuštěn elektronicky 30. 10. 2014 v 20:00. Agenda diplomových prací se řídí platnými normami, především SZŘ UP, směrnicí děkana FF č. SD-1/2012, pokynem vedoucí KAE č. 01/2007/2012 ke Státním závěrečným zkouškám na KAE, harmonogramem a. r. 2014/2015 pro FF UP a jeho upřesněním pro KAE.

Přístup do systému bude přes http://dp.kae.cz.

V případě zjištění více uživatelských účtů na jednoho studenta budou všechny bez náhrady smazány.

Administrátor systému bude provádět kontrolu vašich zápisů a chybně zapsané studenty z pověření vedoucí KAE vymaže. Proto si následně kontrolujte, zda k tomu ve vašem případě nedošlo!

Vypsané kapacity prací odpovídají výše uvedeným předpisům.

Diplomanti, akceptovaní dle bodu I.3 pokynu VK č. 01/2007/2012, se do systému nezapisují!

Diplomanti se po úspěšném zápisu (a kontrole, zda byl zápis akceptován – zda nebyli vymazáni z důvodu chyby při zápise) na dalším postupu budou domlouvat s vedoucími prací. Obory prací odpovídají odbornosti vedoucích. Student je povinen znát předpisy a termíny související s diplomovými pracemi. Role vedoucího spočívá v odborném vedení práce.

Post Tagged with

Comments are closed.