Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Stipendium FF na podporu zahraničních aktivit

Studenti magisterského studia mohou žádat proděkana pro zahraniční záležitosti o stipendijní podporu na významné zahraniční konference s potenciálem rozvoje FF UP (např. konference
organizované oborovým studentským asociacemi, v jejichž rámci budou studenti FF
UP konference také organizovat). Bližší informace budou na
http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/stipendijni-programy/jina-stipendia

Comments are closed.