Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Nové předměty nabízené na KAE v rámci projektu OPVK

Ráda bych upozornila na několik kurzů typu B, které KAE nově otevírá v nadcházejícím akademickém roce.  Jedná se mnohdy o výjimečnou výuku realizovanou pouze díky podpoře projektu OPVK:

KAE/CPP2 a KAE/CPP3 Cyklus přednášek odborníků z praxe 2, 3 (garant Ing. Klvač)

Přednáškový kurz je orientován na bezprostřední aplikaci teorie vybraných ekonomických disciplín v podnikatelské sféře. Odborníci a vedoucí pracovníci z podniků a bank budou ve svých přednáškách vysvětlovat, „jak se to dělá v praxi“. Obsahem kurzu je šest přednášek k problematice financování investic a exportu, k postavení kapitálového trhu v ČR, k rozsahu a způsobu uplatnění bankovních produktů, zejména derivátů, a k vyjasnění rozdílů vznikajících ve výkaznictví podniku při uplatnění českých účetních pravidel a mezinárodních účetních standardů.  Výklad bude prezentován na konkrétních firemních skutečnostech. Závěr kurzu bude věnován „Programu konkurenceschopnosti ČR do r. 2020“, zejména jeho národohospodářskému charakteru a odvětvovému zaměření jeho cílů.

KAE/PCVS1 a KAE/PCVS2 Soft Skills – přednáškový cyklus odborníků 1, 2 (garant doc. Kubátová)

Obsah disciplíny vychází z výzkumů potřeb zaměstnavatelů a ze zpětné vazby od studentů. Zaměřuje se na rozvoj tzv. měkkých dovedností, soft skills, zejména sebevědomí, sebeprezentace, empatie, přijímání kritiky, týmové disciplíny. Kurz bude realizován formou workshopu.

 KAE/PCVV1 a KAE/PCVV2  Přednáškový cyklus odborníků ve vědě 1, 2 (garant doc. Kubátová)

Cílem kurzu je umožnit studentům vyslechnout přednášky předních odborníků ve vybraných oblastech, které jsou předmětem studia na KAE a rozšířit a aktualizovat tak jejich znalosti.

KAE/DW1 Diskuzní workshop s odborníky z praxe (garant Ing. Klvač)

Uskuteční se 26. – 28. 10. 2012 v Luhačovicích.

 Jedná se o pracovní setkání studentů, pedagogů a odborníků z praxe realizované v rámci projektu Inovace výuky ekonomických disciplín na UP (CZ.1.07./2.2.00/28.0027), jehož hlavní část proběhne ve dnech 26. – 28. 10. 2012 na výjezdním pobytu v Luhačovicích.

Tématem letošního setkání je Program růstu konkurenceschopnosti ČR do roku 2020 připravený NERV a MP ČR, o němž budou se studenty a akademickými pracovníky Univerzity Palackého diskutovat Jiří Rusnok a další představitelé podnikatelské sféry.

Jedná se o výjimečnou záležitost určenou pro ty studenty, kteří projevují o téma skutečný zájem, a protože je maximální kapacita workshopu 15 osob (kromě přednášejících), proběhne mezi zapsanými studenty výběrové řízení. Každý ze zapsaných studentů je povinen nejpozději do 23. 9. 2012 zaslat na emailovou adresu pavla.slavickova@upol.cz 1-2 stránkový motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem. O výsledku výběrového řízení budou studenti informováni nejpozději do 30. 9. 2012 tak, aby se zbývající mohli ze Stagu odepsat.

Průběh samotného workshopu je rozdělen do tří fází:

  1. Úvodní setkání – povede ing. Klvač: Uskuteční se v pondělí 8. 10. 2012. Studenti budou seznámeni se základním kontextem týkajícím se tématu, bude jim zadána studijní literatura a budou specifikovány úkoly, které je nezbytné pro absolvování workshopu splnit.
  2. Hlavní část – intenzivní pracovní setkání mimo UP

Účastníci: Ing. Klvač (hlavní organizátor workshopu), Jiří Rusnok a další zástupci podnikatelské sféry, doc. Richard Pospíšil, dr. Pavla Slavíčková, dr. Klára Bendová aj.

Místo a čas konání: Hotel Niva v Luhačovicích

V místě konání workshopu je pro všechny účastníky zajištěné ubytování včetně polopenze (snídaně, oběd) spojené s volným vstupem do relaxačního zařízení hotelu. Dopravu si hradí každý sám.

O průběhu celé akce se studenti dozvědí více na úvodním setkání.

  1. Závěrečné setkání – povede ing. Klvač: Proběhne opět na půdě KAE FF UP v průběhu listopadu. Studenti představí své výstupy, nad kterými proběhne diskuze a závěrečné vyhodnocení.

Všichni studenti budou v době konání workshopu omluveni z pravidelné výuky.

Podmínky pro získání kreditů: aktivní přístup ve všech fázích workshopu, zpracování a obhájení zadaného úkolu.

Comments are closed.