Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zjednodušení evidence BCDP a MADP

Na základě požadavku vedení FF byly na formuláři Podklad pro zadání BP/DP odstraněny linky pro podpis vedoucího katedry a děkana. V současné době je na formuláři požadován a dostačuje pouze podpis studenta a vedoucího práce.

Postup při evidenci BP/DP:
Student po odsouhlasení tématu BP/DP zadá do IS STAG požadovaná data, formulář vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru. Jeden výtisk bude založen na katedře a druhý výtisk předá katedra na stud.oddělení. Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému.

Změna tématu BP/DP:  Pokud student změní na základě souhlasu vedoucího práce téma BP/DP, opakuje postup popsaný výše, tzn. že data v portálu opraví, formulář vytiskne znovu 3x atd. Tato změna bude zaregistrována v seznamu BP/DP vyhotoveném katedrou v nejbližším mezním termínu spolu s ostatními.

 Vedoucí KAE bude pečlivě kontrolovat, zda student/ka je přihlášen/a a akceptován na BP/DP v systému KAE (Moodle), to znamená, zda se nepřihlásil nad kapacitu KAE. Pokud by k tomu došlo, bude ze seznamu diplomantů vyškrtnut/a. Změna tématu BP/DP bude povolována nejpozději půl roku před termínem odevzdání práce (se zřetelem k možnosti kvalitního zpracování tématu).

Upřesnění tématu formou podtitulu je možné po dohodě s vedoucím práce kdykoliv a není ho nutno nijak administrativně řešit.

Post Tagged with

Comments are closed.