Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Posílení silných a odstranění slabých stránek studia AES

V průběhu letního semestru 07 měli posluchači oboru Aplikovaná ekonomická studia možnost vyjádřit se formou dotazníkového šetření k silným a slabým stránkám studia. Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili, a poskytli nám tak zpětnou vazbu. Uvádíme souhrnné vyhodnocení a reakci KAE na podněty studentů.

Silné stránky
1. Existence blogu a elektronické komunikace všeobecně
2. Snaha akreditovat Mgr. stupeň studia
3. Kombinovatelnost oborů

Slabé stránky
4. Blokové přednášky externích vyučujících
5. Nedostatečná kapacita cizích jazyků (zejm. angličtiny) jako volitelných disciplín
6. Nevyrovnanost požadavků na posluchače AES a filologických oborů
7. Obtíže s ekonomickou terminologií

Postup (reakce) ze strany KAE:
1.Budeme pokračovat v užívání blogu i elektronické komunikace, zamýšlíme postupně větší část výuky převést do kyberprostoru, aby bylo více prostoru pro praktická cvičení, pracujeme na vylepšení a pružnější správě www stránek katedry

2. Připravujeme žádost o akreditaci Mgr. stupně studia AES, žádost bude podána ke schválení Vědecké radě FF UP na prvním zasedání v roce 2008. O stanovisku VR a o dalším postupu žádosti budeme posluchače informovat. (Pozn. akreditace oboru je složitý mnohastupňový proces – podrobně viz zákon o vysokých školách)

3. Nadále nebudeme nijak omezovat kombinovatelnost AES a jiných oborů pro dvouoborové studium na UP

4. Z ekonomických a organizačních důvodů je nutno zůstat u blokových přednášek externích vyučujících. Dostupnost externistů pro komunikaci je omezená, to však vede studenty ke zodpovědnému chování a dodržování termínů; pokud má student objektivně a doložitelně zapříčiněný problém (např. nemoc), KAE ve spolupráci s externím vyučujícím vždy najde řešení situace

5. Některá výuka je společná, resp. částečně společná, pro posluchače AES a filologických oborů. Vyšší nároky na posluchače AES vyplývají jednak z vyšší hodinové dotace (např. filologové mikroekonomii a makroekonomii necvičí) a jednak z toho, že posluchači AES budou mít diplom „ekonomický“, zatímco jejich kolegové „filologický“

6. KAE upozorní vedení FF na nedostatečnou kapacitu výuky jazyků jako volitelných disciplín; projedná i možnost přijetí externisty pro výuku Business English na KAE

7. Vzhledem k principu akademické svobody nelze vyučujícím na VŠ určit metodiku výuky. Podnět s nimi však bude před začátkem následujících akademického roku projednán. Nově nastupujícím studentům (i těm stávajícím) bude/je doporučeno pročíst před začátkem studia publikaci: Sojka, Milan, Konečný, Bronislav: Malá encyklopedie moderní ekonomie, Libri 2006, ISBN 80-7277-328-3. Dále doporučujeme pracovat se slovníkem pojmů na http://business.center.cz/business/pojmy/

Za KAE
Jaroslava Kubátová

Post Tagged with

Comments are closed.