Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Upozornění k zápisu závěrečných prací na KAE

Vážení studenti, zápis závěrečných prací bude fungovat až od 29.10. od 20:00 dle instrukcí. Pokud si zapíšete závěrečnou práci (BP nebo DP) dříve, bude ze systému nejpozději k tomuto termínu vymazána. Děkuji za pochopení. L. Závodná – administrátor systému závěrečných prací

read more

Zápisy závěrečných prací psaných pod garancí KAE

Vážení studenti, Zápisy závěrečných prací se týkají POUZE studentů druhého ročníku bakalářského studia a prvního ročníku magisterského studia. Zápis na diplomové práce vedené KAE bude spuštěn elektronicky 29. 10. 2012 v 20:00. Všechny dřívější pokusy o zápis budou bez náhrady vymazány. Agenda diplomových prací se řídí platnými normami, především SZŘ UP, směrnicí děkana FF č. […]

read more

Informace pro diplomanty J. Kubátové (a.r. 2012-13)

Vážení diplomanti, termíny odevzdání prací jsou uvedeny v harmonogramu KAE. Diplomantům, kteří hodlají odevzdat práce k lednovému termínu obhajob mohu jen doporučit, aby s prací a konzultacemi započali neprodleně. Pro komunikaci a vyhrazenou dobu mých reakcí platí totéž, co je uvedeno v níže zveřejněném dokumentu. Zejména berte zřetel na mou nepřítomnost v době pracovních cest. […]

read more

Sdělení pro diplomanty ing. R. Lešingrové, Ph.D.

Všichni studenti, kteří píší (resp. mají psát) bakalářské a magisterské práce pod vedením ing. R. Lešingrové, Ph.D. , jsou rozhodnutím VK dnešním dnem převedeni pod vedení ing. Lucie S. Závodné. Studenti se s ing. Závodnou neprodleně zkontaktují a dohodnou na dalším postupu práce. J. Kubátová  

read more

Informace pro studenty, kteří odevzdali závěrečné práce

Vážení studenti, termín vložení posudků vašich závěrečných prací do STAGu byl na KAE stanoven na 25. 5. 2012. Pokud do 25. 5. nebudou vaše posudky ve STAGu k dispozici, okamžitě mě kontaktujte na jaroslava.kubatova@upol.cz. Pro informaci vkládám seznam odevzdaných prací a přidělených oponentů. JK

read more

Info pro diplomanty KAE

Připomínáme studentům (i když předpokládáme, že zcela zbytečně :-)) , kteří se chystají na obhajobu své BP/DP nyní v červnu → pokud jste si  zapsali předmět diplomový seminář bc./dp – zajistěte si ukončení  (zápočet) do STAgu/indexu u svého vedoucího práce. To samé platí i u předmětu KAE/BPR nebo KAE/DPR.  Ti z vás, kteří  jste si tyto „B“ předměty nezapsali, […]

read more

Kapacity termínů SZZk

Prosíme studenty,  aby případné opodstatněné připomínky ke kapacitám SZZk a obhajob  směřovali na pana ing. Puchingera na zdenek.puchinger@upol.cz a nikoliv na vedoucí katedry.  

read more

Zápočty z diplomových seminářů

Diplomanti po odevzdání práce požádají své vedoucí prací o udělení zápočtů z diplomových seminářů (pokud si je zapsali). Diplomanti ing. Lešingrové požádají o udělení zápočtu doc. Kubátovou.

read more

Studentům absolventských ročníků – k přihlašování na SZZk

Děkuji všem studentům, kteří se k SZZk a obhajobě řádně přihlásili v řádném termínu. Těm ostatním sděluji: ne všem jsem osobně odpověděla na mail, a to z kapacitních důvodů. Nyní vyčkejte, až na KAE zhodnotíme situaci a budeme vás informovat prostřednictvím totho blogu. Oceňuji, že někteří dokázali do mailu aspoň napsat „zapomněl/a jsem, omlouvám se“. […]

read more

Odevzdávání BP/DP + termíny

Milí studenti, pokud se chystáte obhajovat (a jste předběžně přihlášení)  své  BP/DP na KAE  v červnu, nezapomeňte: 1. nahrát BP/DP do IS STAG. 2. vytisknout potvrzení dokládající úspěšnost vložení. 3. odevzdat k zaevidování BP/DP na studijním odd. (2xtištěné, 1xnaCD/DVD – formát PDF) 4. po zaevidování na stud.odd. zanést práce na katedru – můžete  odevzdávat  Haně Krylové na […]

read more

Připomenutí čerstvě procitlým zájemcům o psaní BP/DP na KAE

Celý proces je organizován podle platných předpisů a pro akademický rok 2011/12 byly pokyny zveřejněny v říjnu zde: http://www.kae.cz/2011/10/zapis-na-bakalarske-a-diplomove-magisterske-prace-pro-letosni-2-rocnik-bc-a-1-rocnik-mgr-studia/ Platí následující zásady: Vedoucí prací oslovujte až po té, co u nich jste v systému Moodle přihlášeni Nepožadujte navyšování kapacit – jsou definitivní a vycházejí z fakultních a katederních zásad přidělování práce Pokud jste se do […]

read more

Diplomové práce – K. Bendová i ostatní

Milí studenti, vzhledem k opakovaným dotazům na vedení DP, prosím o prostudování postupu zde http://www.kae.cz/2011/10/zapis-na-bakalarske-a-diplomove-magisterske-prace-pro-letosni-2-rocnik-bc-a-1-rocnik-mgr-studia/ Studenti, kteří mají zájem o psaní DP u mne a jsou zapsáni v Moodle, prosím, aby mne kontaktovali ohledně zadání tématu a stanovení postupu psaní práce. Tímto prosím obecně všechny studenty, kteří si zapsali vedoucího práce v Moodle, ale později vedoucího změnili, […]

read more

Sdělení diplomantům ing. Lešingrové, Ph.D.

Paní ing. Lešingrová trvale komunikuje s diplomanty na adrese roma@romanakladatelstvi.cz V případě potřeby mohu diplomantům na vyžádání poskytnout i telefonní číslo. JK

read more

Pravidla elektronické komunikace – sdělení diplomantům J. Kubátové a rovněž ostatním studentům

Milí diplomanti, milí studenti KAE, došla jsem k závěru, že je nezbytné artikulovat pravidla vzájemné elektronické komunikace (jeden by řekl, že vysokoškoláci je pochopí i bez toho, ale pořádek dělá přátele, tak to raději napíšu). Moje úřední adresa je jaroslava.kubatova@upol.cz, a to je také jediná adresa, kde budu přijímat e-maily od studentů včetně diplomových prací. […]

read more

Zápis na bakalářské a diplomové (magisterské) práce pro letošní 2. ročník Bc. a 1. ročník Mgr. studia

V souladu se všemi příslušnými normami a dokumenty, které jste povinni znát,  se  zápis na BP a DP pro letošní 2. ročníky Bc. studia a 1. ročníky Mgr. navazujícího studia otevře 27.10.2011 v 0.01. Zápis se netýká studentů, kteří si řádně dojednali individuální témata prací a získali souhlas vedoucí katedry. S nimi již KAE kapacitně […]

read more

Nabídka témat bakalářských/magisteských prací pro letošní studenty 2. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia

Na žádost spolupracujícíh institucí nabízím několik témat BP/MDP. Zájemci o zpracování, prosím projevte svůj zájem elektronicky na můj e-mail či v konzultačních hodinách. Upozorňuji, že se jedná o možnost zpsat si BP/DP v souladu s druhým odstavcem ustanovení I.3 Pokynu vedoucí KAE k SZZK na KAE (pro připomenutí ZDE) Témata: Témata pro VTP Olomouc, vedoucí […]

read more

Důležitá informace pro letošní diplomanty J. Kubátové

Informace je určena mým diplomantům, kteří chtějí své práce (BP i MDP) obhajovat v květnu/červnu 2012. Jedná se o důrazně doporučený harmonogram postupu prací a najdete ho ZDE JK

read more

Termíny státnic a obhajob v červnu 2011

Do STAGu jsou vloženy termíny pro přihlášení  na státnice a obhajoby BP/DP.  STAG bude otevřen od pátku 22.4.2011 od 01.00 hod. a uzavřen v pátek 20.5.2011 v 23.00 hod..Sledujte v poznámkách, pro který obor je termín určen nebo který vedoucí práce je uveden u obhajoby!!!!! H.K

read more

Zadání a odevzdání BC/DP + STAG

Žádáme všechny diplomanty (bakalářské i magisterské), aby si zkontrolovali vložené zadání BC/DP ve STAGu a nahráli aktuální zadání! Objevují se případy, že vedoucí práce uvedený ve STAgu nekoresponduje s aktuálním vedoucím práce.  Student si pozměnil (mnohdy několikrát) zadání  – téma, vedoucího práce…. a aktuální verzi již nenahrál!!!  Upozorňujeme  všechny, že zadání práce musí být vloženo do […]

read more

„Mým“ diplomatům

Milí studenti, dnes jsem s údivem zjistila, kdo všechno se hlásí k obhajobě bakalářské/dipolmové práce pod mým vedením! Ráda bych upozornila na několik  skutečností: – na prostudování a posouzení textů si vyhrzuji týden, přičemž přednost mají studenti, kteří pracují průběžně – jak lze zjistit z vyvěšeného formuláře pro hodnocení prací, jedním z kriterií  je práce […]

read more